Të dhënat e përgjithshme
Emri Emri i prindit Mbiemri
         
Gjinia Datëlindja Numri personal
     

Të dhëna për adresën
Shteti i vendlindjes
Komuna e vendlindjes
Vendlindja
Kombësia
Shtetesia

Adresa
Shteti i vendbanimit
Komuna
Vendbanimi
Numri i telefonit
 
Email-i
 

Të dhëna për shkollimin paraparak
Gjenerata
Emri i shkollës së kryer
 

Drejtimi
 
Vendi i shkollës
 
Shteti ku keni kryer Shkollën e Mesme


Të dhëna për aplikim
Fakulteti Departamenti
Statusi Niveli i studimeve Afati
Nëse Statusi dhe Afati si opsion kanë vetëm "Zgjedhe" atëherë për këtë drejtim nuk ka vende të lira.

Të dhëna për suksesin e shkollimit paraprak (plotëso vetëm me numra)
Suksesi i kl. X-të ose v. I-rë
 
Suksesi i kl. XI-të ose v. II-të
 
Suksesi i kl. XII-të ose v. III-të
 
Suksesi i kl. XIII-të ose v. IV-të
 
Suksesi


Të dhëna për testin e maturës

Pikët provimi maturës:
 


 

Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Universitetit dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit. Me firmosje të aplkacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e Universitetit të Prishtinës. Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.
Manuali
Manuali për aplikim


Informim

Kontakti i Universitetit Rr. "Nëna Terezë" Prishtinë 10000
Ueb: http://uni-pr.edu
Email: apliko@uni-pr.edu
Stafi i IT-së
Tel: +381(38) 225 827 Ext. 111
Tel: +381(38) 225 832 Ext. 104
Fax: +381(38) 244 187


Informatatat për Fakultetet Fakulteti Filozofik
Ueb: http://filozofiku.uni-pr.edu Email: filozofiku@uni-pr.edu
FSHMN
Ueb: http://fshmn.uni-pr.edu
Email: fshmn@uni-pr.edu
Fakulteti Filologjisë
Ueb: http://filologjik.uni-pr.edu Email: filologjik@uni-pr.edu
Fakulteti Juridik
Ueb: http://juridiku.uni-pr.edu Email: juridiku@uni-pr.edu
Fakulteti Ekonomik
Ueb: http://ekonomiku.uni-pr.edu Email: ekonomiku@uni-pr.edu
Fakulteti i Ndërt. dhe Arkitekturës
Ueb: http://fna.uni-pr.edu
Email: fna@uni-pr.edu
FIEK
Ueb: http://fiek.uni-pr.edu
Email: fiek@uni-pr.edu
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Ueb: http://fim.uni-pr.edu
Email: fim@uni-pr.edu
Fakulteti i Mjekësisë
Ueb: http://mjekesia.uni-pr.edu
Email: mjekesia@uni-pr.edu Fakulteti i Arteve
Ueb: http://arte.uni-pr.edu
Email: arte@uni-pr.edu
Fakulteti i Bujq. dhe Veterinarisë
Ueb: http://fbv.uni-pr.edu
Email: fbv@uni-pr.edu
Fakulteti i Xeh. dhe Metalurgjisë
Ueb: http://fxm.uni-pr.edu
Email: fxm@uni-pr.edu
Fakulteti i Kult. Fiz. dhe Sporteve
Ueb: http://fshs.uni-pr.edu
Email: fshs@uni-pr.edu
Fakulteti Edukimit
Ueb: http://edukimi.uni-pr.edu
Email: edukimi@uni-pr.edu
FSHTA-Ferizaj
Ueb: http://fshtaf.uni-pr.edu
Email: fshtaf@uni-pr.edu

Facebook